آیه 4-5 سوره یوسف استاد محمود رمضان
آیه 105-109 سوره یونس استاد محمود رمضان
آیه 103-104 سوره یونس استاد محمود رمضان
آیه 99-101 سوره یونس استاد محمود رمضان
آیه 115 سوره توبه استاد محمود رمضان
آیه 25-30 سوره طه استاد محمود رمضان
آیه 75-77 سوره شعراء استاد محمود رمضان
آیه 1-10 سوره شمس استاد محمود رمضان
آیه 35-36 سوره نور استاد محمود رمضان
آیه 3-4 سوره فاطر استاد محمود رمضان
آیه 1-11 سوره بلد استاد محمود رمضان
آیه 58-60 سوره عنکبوت استاد محمود رمضان
آیه 190-191 سوره آل عمران استاد محمود رمضان
آیه 45-46 سوره آل عمران استاد محمود رمضان
آیه 43-44 سوره احزاب استاد محمود رمضان
  • 1
  • 2