آیه 4-6 سوره تحریم استاد محمد عمران
آیه 1-5 سوره تحریم مححد عمران
آیه ابتدایی سوره تحریم محمد عمران
آیه 1-3 سوره تحریم استاد محمد عمران
آیه 3 سوره رعد استاد محمد عمران
آیه 27-28 سوره لقمان استاد محمد عمران
آیات ابتدایی سوره رعد استاد محمد عمران
آیه 94-97 سوره مائده استاد محمد عمران
آیه 3-19 سوره تکویر استاد شحات
آیه 8-14 سوره طه استاد شحات انور
آیه 8-9 سوره شعرا استاد شحات محمد انور
آیه 78 سوره یوسف استاد شحات
آیه 94-99 سوره یونس شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره تین استاد شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره طارق استاد شحات