تلاوت

آیه 75 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حج

آیه: 75

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 27 times, 1 visits today)