تلاوت

آیه 13 سوره انبیا استاد شعبان صیاد

سوره : انبیاء

آیه: 13

استاد : شعبان صیاد

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 34 times, 1 visits today)