تلاوت

آیه 17-22 سوره غاشیه استاد حامد شاکرنژاد

سوره : غاشیه

آیه : 17-22

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : سه گاه

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد