تلاوت

فرازی گوش نواز از شحات

سوره : آل عمران

آیه: 73-76

استاد : شحات

مقام : بیات

آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان