تلاوت

فرازی گوش نواز از شحات

سوره : آل عمران

آیه: 73-76

استاد : شحات

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 39 times, 1 visits today)