تلاوت

آیه 45 سوره ق و آیات ابتدایی سوره شمس

سوره : ق – شمس

آیه: (45) – (1-2)

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور