تلاوت

مقام نهاوند استاد طاروطی

سوره : قیامه

آیه: 36-40

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : نهاوند

تلاوت سوره یوسف
آیه 81 سوره یوسف شیخ طاروطی
تلاوت سوره یوسف
آیه 85-88 سوره یوسف شیخ طاروطی
تلاوت سوره یوسف
83-86 سوره یوسف با صدای طاروتی