تلاوت

مقام رست سوره انعام شیخ طاروطی

سوره : انعام

آیه: 96

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 12-16 سوره بروج استاد منشاوی
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان