تلاوت

مقام چهارگاه از حمدی زامل

سوره : ص

آیه : 51

استاد : حمدی زامل

مقام : چهارگاه

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد