تلاوت

مقام چهارگاه از حمدی زامل

سوره : ص

آیه : 51

استاد : حمدی زامل

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 21 times, 1 visits today)