تلاوت

مقطعی زیبا از سعید زناتی سوره ق

سوره : ق

آیه : 1

استاد : سعید زناتی

مقام : بیات

آیه 108 سوره نساء استاد حصان
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی