تلاوت

مقطعی زیبا از سعید زناتی سوره ق

سوره : ق

آیه : 1

استاد : سعید زناتی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 26 times, 1 visits today)