تلاوت

مرکب خوانی استاد محمود شحات سوره یوسف

سوره : یوسف

آیه : 23

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست * بیات)

آیه 33 سوره رحمن استاد حصان
آیه 108 سوره نساء استاد حصان
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات