تلاوت

آیه 53-55 سوره نجم استاد شعیشع

سوره : نجم

آیه: 53-55

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : مرکب خوانی (نهاوند * رست)

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 41 times, 1 visits today)