تلاوت

آیه 10-14 سوره صف استاد منشاوی

سوره : صف

آیه: 10-14

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : سه گاه

آیه 14-15 سوره فاطر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 65 یوسف یوسف استاد شحات انور
آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم