تلاوت

مقطعی زیبا از سعید زناتی

سوره : ق

آیه : 1

استاد : سعید زناتی

مقام : حجاز

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد