تلاوت

آیه 7-8 سوره شعرا استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : شعراء

آیه: 7-8

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 30 times, 1 visits today)