تلاوت

آیه 93 سوره یوسف استاد شعیشع

سوره : یوسف

آیه: 93

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : بیات

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع