تلاوت

آیه 8-20 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد

سوره : بلد

آیه : 8-20

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی (ترکیب نهاوند * بیات * رست)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور