تلاوت

آیه 8-20 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد

سوره : بلد

آیه : 8-20

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی (ترکیب نهاوند * بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 16 times, 1 visits today)