تلاوت

مقطعی از سوره حدید حمدی زامل

سوره : حدید

آیه : 1_3

استاد : حمدی زامل

مقام : رست

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل
فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل