تلاوت

آیه 36-37 سوره ابراهیم محمد صدیق منشاوی

سوره : ابراهیم

آیه: 36-37

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : نهاوند

آیه 21 سوره طور استاد منشاوی
آیه 24 حشر محمد صدیق منشاوی
آیه 30-31 سوره روم استاد محمد صدیق منشاوی
(Visited 22 times, 1 visits today)