تلاوت

آیه 22 سوره انسان استاد شحات

سوره : انسان

آیه: 22

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران