تلاوت

مقطعی از سوره احزاب با صدای استاد شحات انور

سوره : احزاب

آیه: 39-41

استاد : شحات

مقام : رست

آیه 1-5 سوره تحریم مححد عمران
آیه 3-19 سوره تکویر استاد شحات
آیه 8-14 سوره طه استاد شحات انور