تلاوت

آیه 8-9 سوره رعد استاد عبدالباسط عبدالصمد

سوره : رعد

آیه: 8-9

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : رست

آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم
آیه 71-75 سوره زمر استاد سعید مسلم
آیه 1-5 سوره تحریم محمد عمران