تلاوت

آیه 1-5 سوره علق استاد محمد بسیونی

سوره : علق

آیه : 1-5

استاد : محمد بسیونی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 15 times, 1 visits today)