تلاوت

آیه 32-34 سوره ابراهیم استاد محمد عمران

سوره : ابراهیم

آیه: 32-34

استاد : محمد عمران

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 185 times, 1 visits today)