تلاوت

آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران

سوره : نحل

آیه: 10-12

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 34 times, 1 visits today)