تلاوت

آیه 9-20 سوره رحمان راغب مصطفی غلوش

سوره : بقره

آیه: 286

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : رست

آیه 285 سوره بقره استاد راغب مصطفی غلوش
آیه 1-15 سوره شمس استاد غلوش
آیه 33 احزاب استاد غلوش
(Visited 41 times, 1 visits today)