تلاوت

آیه 47-48 سوره هود استاد سعید مسلم

سوره : هود

آیه: 47-48

استاد : سعید مسلم

مقام : ترکیب رست و چهارگاه

آیه 73-74 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 105 سوره مائده استاد محمد عمران
آیه 7 سوره یوسف استاد محمد عمران