تلاوت

تلاوت سوزناک سوره تکویر سعید مسلم

سوره : تکویر

آیه: تمام سوره

استاد : سعید مسلم

مقام : ترکیب صبا و بیات

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران