تلاوت

سوره 64-65 آل عمران استاد مصطفی اسماعیل

سوره : آل عمران

آیه: 64-65

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 54 times, 1 visits today)