تلاوت

آیه 18 سوره حجرات و یک سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حجرات و ق

آیه: (18)‌ و (1)

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 83 times, 1 visits today)