تلاوت

آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل

سوره: حجرات و ق

آیه: (18) – (1)

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام:‌ بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 304 times, 2 visits today)