تلاوت

آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل

سوره: حجرات و ق

آیه: (18) – (1)

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام:‌ بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 106 times, 1 visits today)