تلاوت

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل

سوره: زمر

آیه: 73

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 25 times, 1 visits today)