تلاوت

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل

سوره: زمر

آیه: 73

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 159 times, 2 visits today)