تلاوت

آیه 54 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بقره

آیه: 54

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 14 times, 1 visits today)