تلاوت

آیه 54 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بقره

آیه: 54

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران