تلاوت

آیه 13-14 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حج

آیه: 13-14

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 11 times, 1 visits today)