تلاوت

آیه 24 سوره حاقه استاد محمد رفعت

سوره : حاقه

آیه: 24

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 12 times, 1 visits today)