تلاوت

آیه 53-56 سوره بقره استاد رفعت

سوره : بقره

آیه: 53-56

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 7 times, 1 visits today)