تلاوت

مقطعی از استاد سعید زناتی سورۀ فصلت

سوره : فصلت

آیه : 37

استاد : سعید زناتی

مقام : مرکب‌خوانی (رست * سه گاه)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد