تلاوت

فرازی گوش نواز از استاد سعید زناتی

سوره : نجم

آیه : 33-46

استاد : سعید زناتی

مقام : مرکب‌خوانی ( سه گاه*رست)

آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 12-16 سوره بروج استاد منشاوی
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان