تلاوت

مقطعی زیبا از سعید زناتی سورۀ نمل

سوره : نمل

آیه :84-87

استاد : سعید زناتی

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد