تلاوت

مقام نهاوند طه‌ الفشنی

سوره : بقره

آیه: 111_113

استاد : طه الفشنی

مقام : نهاوند

مقطعی زیبا سوره لقمان از طه الفشنی
مقطعی کوتاه از استاد طه الفشنی
تلاوت آیۀ 17 سوره لقمان با صدای استاد طه الفشنی