تلاوت

مقام صبا استاد طه‌ الفشنی

سوره : بقره

آیه: 110_111

استاد : طه الفشنی

مقام : صبا

تلاوت صوتی سوره بلد استاد شحات
آیه 11 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 11-13 سوره محمد استاد حصان