تلاوت

تلاوت سوره عادیات استاد شحات

سوره : عادیات

آیه: 1_8

استاد : شحات

مقام : مرکب‌خوانی(بیات*صبا)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان