تلاوت

مقطعی از طه الفشنی سوره ق

سوره : ق

آیه: 41-44

استاد : طه الفشنی

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور