تلاوت

مقطعی از طه الفشنی سوره ق

سوره : ق

آیه: 41-44

استاد : طه الفشنی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 23 times, 1 visits today)