تلاوت

آیه 48-49 سوره غافر محمد صدیق منشاوی

سوره : غافر

آیه: 48-49

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : رست

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور