تلاوت

تلاوت زیبای سوره حمد استاد شحات

سوره : حمد

آیه: تمام سوره

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

آیه 8-9 سوره تحریم استاد شحات انور
آیه 1-5 سوره زلزال استاد شحات
آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور