تلاوت

مقطع سوره عادیات شحات

سوره : عادیات

آیه: 1-5

استاد : شحات

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد