تلاوت

مقطع سوره نجم از سعید زناتی

سوره : نجم

آیه : 32

استاد : سعید زناتی

مقام : رست

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 48-49 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان