تلاوت

مقطعی گوش‌ نواز از سعید زناتی سوره انبیاء

سوره : انبیاء

آیه : 108-112

استاد : سعید زناتی

مقام : حجاز

آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
تلاوت بسیار زیبای سوره بلد از استاد مصطفی اسماعیل
آیه 103-104 سوره انعام استاد اللیثی