تلاوت

مقطعی شورانگیز از استاد حمدی زامل سوره واقعه

سوره : واقعه

آیه : 22-26

استاد : حمدی زامل

مقام :  بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 27 times, 1 visits today)