تلاوت

مقطعی شورانگیز از استاد حمدی زامل سوره واقعه

سوره : واقعه

آیه : 22-26

استاد : حمدی زامل

مقام :  بیات

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان